CENTRUM SZKOLENIOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOWOLTAIKI

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) utworzyło w Warszawie Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki (CSPV). PTPV uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do organizacji szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych (OZE-A/27/00077/19) . W chwili obecnej działalność Centrum Szkoleniowego opiera się na Ustawie o OZE (Dz.U. z 2015 poz. 478 – patrz: Regulacje Prawne).

Dzięki naszym szkoleniom wielu kursantów zdało egzamin państwowy w UDT uzyskując tytuł certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas naszego kursu „Certyfikowany Instalator” mogą stanowić bazę do szkoleń dedykowanych szczegółowym zagadnieniom związanych z projektowaniem, instalacją, przyłączaniem do sieci dystrybucyjnej bądź monitoringiem systemów PV lub szkoleń dotyczących uwarunkowań prawnych oraz finansowania systemów PV w Polsce.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie instalatorów do pracy w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego w UDT, zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) i uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych. Egzamin państwowy w UDT jest uznawany w Unii Europejskiej.

PTPV, w zależności od potrzeb, będzie również organizowało i prowadziło szkolenia:

a) dotyczące uruchamiania, eksploatacji i monitorowania systemów fotowoltaicznych

b) potencjalnych użytkowników systemów fotowoltaicznych, których głównym celem będzie wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych w zakresie PV;

c) inwestorów, których głównym celem będzie omówienie i przedstawienie modeli biznesowych w zakresie fotowoltaiki adekwatnych do krajowych warunków prawnych i infrastrukturalnych;

d) podmiotów (np.: samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie, MŚP) zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu fotowoltaiki;

e)  sektora bankowego;

f)  sektora ubezpieczeniowego;

g)  podmiotów związanych z promocją pozyskiwania energii w oparciu o systemy PV.

Program szkoleń dla instalatorów systemów PV jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dziennik Ustaw poz.1034 z 2017) i przewiduje 4-dniowe (33 godzin zegarowych) intensywne szkolenie z projektowania, instalowania, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowaniu pracy systemów fotowoltaicznych z położeniem silnego nacisku na szkolenie praktyczne. Podczas kursu przedstawiane są również aspekty prawno-administracyjne oraz ekonomiczne fotowoltaiki w Polsce. Wiele uwagi poświecone jest warunkom BHP instalacji systemów PV.

Szkolenia są prowadzone przez kierowany przez dr Stanisława
M. Pietruszko zespół specjalistów wysokiej klasy w dziedzinie fotowoltaiki i dziedzin powiązanych takich, jak np. prawo, ekonomia, BHP i organizacja pracy. W szkolenie zaangażowane są osoby, które dogłębnie znają specyficzne problemy branży i mają doświadczenie w pracach edukacyjno – szkoleniowych na wyższych uczelniach oraz doświadczeni instalatorzy z wieloletnią parktyką w Niemczech i Polsce.

Przy większej ilości uczestników zajęcia praktyczne są prowadzone przez trenerów w niewielkich zespołach, co istotnie podwyższa poziom wyszkolenia i pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z trenerami.

Sale szkoleniowe spełniają wymogi BHP, są ogrzewane w okresie zimowym, posiadają zaplecze sanitarne, są wyposażone w odpowiednie umeblowanie oraz są wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy i multimedialny, tj. projektor multimedialny, ekran, flipchart, flamastry.

Uczestnik Szkolenia otrzyma:

  1. materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (ok. 400 stron);
  2. wyżywienie podczas stacjonarnych zajęć praktycznych (3-daniowy obiad oraz 2 przerwy kawowe – kawa, herbata, napoje, ciastka)
  3. ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika szkolenia na czas trwania zajęć.

Podczas realizacji szkolenia zapewniona jest tzw. „neutralność technologiczną” tj. w ramach szkoleń jest prezentowana technologia fotowoltaiczna, wykluczone jest prowadzenie działań ukierunkowanych na propagowanie konkretnych produktów czy rozwiązań stosowanych przez producentów. Przekazywane na szkoleniach informacje bazować będą na danych technicznych podawanych przez producentów sprzętu, urządzeń i systemów, które będą używane w ramach zajęć praktycznych. Centrum szkolenia nie przekazuje danych teleadresowych uczestników szkoleń i nie wykorzystujemy ich na cele inne niż związane z realizacją szkoleń.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki jest wdzięczne niżej wymienionym firmom za użyczenie / darowiznę sprzętu i materiałów dla potrzeb Centrum Szkoleniowego oraz za patronat medialny.trinaSMAABBFroniusMCSemiconManzdehnSolarEdgealumerojeanmullerhelukabelecotechnologiesSEOEuroprojektyHoppeckeWysokienapiecieCireFotowoltaikaPVPortalPTPVLogoPolskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235799, NIP: 524-258-96-31, REGON: 140395926) jest niezależną pozarządową organizacją non-profit powstałą roku 2005 z inicjatywy dr S.M. Pietruszko. Towarzystwo promuje szerokie wykorzystanie fotowoltaiki starając się wprowadzić ją do głównego nurtu badań, gospodarki i codziennego życia w Polsce. Zabiega o zwiększenie udziału fotowoltaiki w bilansie energetycznym kraju oraz o poprawę stanu środowiska naturalnego.

PTPV funkcjonuje jako ośrodek działający dla wsparcia badań i rozwoju technologicznego, działalności demonstracyjnej i promocyjnej, jak również integrowania i kojarzenia wszystkich firm i organizacji aktywnie działających w branży. Organizuje spotkania ekspertów, warsztaty, sympozja i konferencje oraz rozpowszechnia informacje i nagłaśnia kwestie środowiskowe.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki jest członkiem Solar Power Europe (uprzednio European Photovoltaic Industry Association - EPIA).